sign in with twitterОбщи Условия


I. Общи положения 

Моля, прочетете внимателно Общите условия, преди да използвате станете част от общността, платформата
и сайта за подкрепа на положителните идеи ZaBulgaria.org, включително и на неговите разширения и платформи, наричани по-долу ZaBulgaria.org. 

1. Zabulgaria.org е онлайн платформа и общност за набиране на подкрепа за положителни идеи и инициативи. Общността е изградена от следните платформи "Идеите", "Промяната", "Изборът", "Добрините" и "Новините", които са неразделна част от нея и на които се представят различни видове положителни идеи, инициативи, продукти, проблеми и новини.

 

2. Услугата представлява възможност на едни потребители („създатели на идеи“) да публикуват идеи под формата на проекти на сайта и да получават морална и финансова подкрепа от други потребители („съмишленици“). Всеки един потребител може да бъде едновременно "създател на идеи" и "съмишленик" (подкрепящ). Финансовата подкрепа се набира посредством платформата за разплащане на PayPal и други платежни средства (EPay, EasyPay, банкови сметки), посочени от всеки от създателите на идеи в техните профили и за конкретен проект (идея)

3. Услугата се предлага такава, каквато е изложена по-долу, включително с прилежащата Политика за Конфиденциалност, както и с всички останали правила, процедури и инструкции, които са публикувани на сайта ZaBulgaria.org.

4. Услугата е предназначена само за пълнолетни лица с навършени 18 години. Съгласявайки се с настоящите общи условия, всеки потребител декларира, че има навършени 18 години и е дееспособен и че информацията, предоставена на ZaBulgaria.org, е актуална, вярна и истинска. Дружеството си запазва правото да откаже достъп до услугата във всеки един момент по свое усмотрение.

5. Настоящото споразумение има правна сила и обвързва потребителите на ZaBulgaria.org с услугите, предоставяни на уебсайта (наричани заедно с уебсайта „услугата“). При ползване на услугата по какъвто и да било начин, включително посещаване на сайта, разглеждане на съдържанието и други, посетителите и регистрираните потребители на сайта приемат настоящите Общи условия.

 


II. Изменения на Общите условия 

1. ZaBulgaria.org си запазва правото по свое усмотрение да изменя Общите условия или да спира, изменя или прекратява предоставената услуга, като потребителите ще бъдат уведомени за това на страницата на ZaBulgaria.org или по електронен път на е-майлът от тяхната регистрация. ZaBulgaria.org може да налага и някои ограничения за използване на определени услуги без предупреждение. Отговорност на всеки потребител на сайта е редовно да се запознава с Общите условия и да следи за промени в тях. В случай, че след промяна на Общите условия, потребителят продължи да ползва услугите на сайта, това ще се счита за мълчаливо приемане от страна на потребителя на изменените Общи условия.

 


III. Термини и определения 

1. Термините, използвани в настоящите Общи условия, имат следното значение: 

(i) ZaBulgaria.org означава интернет страницата ZaBulgaria.org. 

(ii) Услугата означава съвкупността от услуги, предоставяни чрез уебсайта ZaBulgaria.org, включващи предоставяне на достъп до уебсайта, разглеждане на съдържанието на уебсайта, регистриране на профил в уебсайта, публикуване на идеи, предоставяне на подкрепа за идеи на други потребители и всяка друга услуга, която може да бъде предоставена чрез ZaBulgaria.org.

(iii) Платформата означава изградената на ZaBulgaria.org функционалност, чрез която създателите на идеи публикуват положителни инициативи, идеи, продукти или проблеми, за чието осъществяване търсят и набират морална или финансова подкрепа от съмишленици.

(iv) Съдържание означава всички публикации, видео и снимков материал, коментари към публикации и всякакъв друг вид съдържание, достъпно през ZaBulgaria.org.

(v) Потребител означава всяко лице, което използва една или повече услуги на ZaBulgaria.org като регистриран създател на идеи или съмишленик или като нерегистрирано лице, което достъпва съдържание на ZaBulgaria.org.

(vi) Създател на идеи означава регистриран потребител на ZaBulgaria.org, който чрез своя профил на уебстраницата публикува своя идея, инициатива, продукт или проблем, за чието осъществяване търси и получава морална или финансова подкрепа от други потребители на ZaBulgaria.org. Финансовата подркепа се осъществява чрез международната система за разплащания PayPal
, EPay, Easypay и банков превод.

(vii) Съмишленик означава регистриран потребител на ZaBulgaria.org, който чрез своя профил на уебстраницата оказва финансова
, материална, морална или друга подкрепа за идея или проект на създател на идеи.

(viii) Злоупотреба означава всяко действие или бездействие, нарушаващо Интернет етиката или нанасящо вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на системите с цел набавяне на облага или добиване на информация (hack) незаконно или в противоречие с обществения морал, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.

(ix) Общи условия означават настоящите общи условия за ползване на ZaBulgaria.org.

 


IV. Правила за поведение

1. Потребителите на ZaBulgaria.org декларират готовността си да ползват услугата само съобразно нейното предназначение и да не извършват злоупотреби с нея. Потребителите на услугата нямат право да публикуват, качват, изтеглят, записват и разпространяват по какъвто и да е друг начин съдържание посредством ZaBulgaria.org, което:

(i) Нарушава патенти, авторски и сродни права, търговска тайна, представлява лични данни на трето лице, поверителна информация и друга такава, забранена от закона.

(ii) Което е невярно, подвеждащо и неточно.

(iii) Което противоречи на разпоредби на закона, добрите нрави и обичаи в Република България

(iv) Което е реклама на други услуги и предмети, несвързани с целите на ZaBulgaria.org.

(v) Което съдържа вируси и друг софтуер, който може да навреди на софтуер или хардуер на ZaBulgaria.org или на неговите потребители.

(vi) Което създава лъжлива представа за друга личност.

2. Освен това потребителите на услугата нямат право:

(i) Да извършват действия, които биха натоварили прекомерно инфраструктурата на ZaBulgaria.org.

(ii) Да се опитват да смущават дейността на представяната от ZaBulgaria.org услуга.

(iii) Да се опитват да заобикалят ограничения в предлаганите услуги, наложени от ZaBulgaria.org.

(iv) Да използват софтуер за индексиране на съдържанието на страницата. 

3. .При констатирано нарушение на правилата на сайта,
екипът на ZaBulgaria.org си запазва правото да:

(i) Премахва или изменя всякакво съдържание, публикувано на ZaBulgaria.org от потребителите. (ii) Блокира и изтрива потребителски регистрации на ZaBulgaria.org.

 


V. Регистрация

1. Посетителите на ZaBulgaria.org могат да разглеждат съдържанието му, без да се регистрират, но за да ползват пълната му функционалност, е необходима регистрация.

2. С регистрирането си потребителят изрично потвърждава, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се съгласява да ги спазва.

3. Регистриращите се потребители са длъжни да предоставят вярна и актуална информация за целите на регистрацията. В случай, че това не бъде направено, ZaBulgaria.org ще третира тези действия като нарушение на Общите условия, което може да доведе до отказ на регистрация или до блокиране и изтриване на личния профил.

4. Потребителите на услугата нямат право да използват за идентификация на ZaBulgaria.org груби или цинични думи или име и псевдоним на друга личност с цел да се представят за нея. ZaBulgaria.org си запазва правото да отказва регистрация или да блокира съществуващи профили по свое усмотрение.

5. Регистрираните потребители на ZaBulgaria.org приемат да получават регулярна информация по електронен път с най-важните новини относно платформата и проектите, публикувани на нея.

6. Регистрираните потребители на ZaBulgaria.org са отговорни за всички действия, които се извършват от името на техния профил и са длъжни да пазят в тайна паролата за достъп до профила им.

 

7. Регистрираните потребители се съгласяват и дават разершение на ZaBulgaria.org публично да оповестява потребителското име и във връзка с идеи и инициативите, по които те активно участват като създател или съмишленик. В тази връзка, регистрираните потребители разрешават да бъдат изписвани потребителското и име от профила им на страницата на всеки проект, в който участват, а ако са създатели на проект изрично разрешават да бъде изписан и техния e-mail от регистрацията им. Последното изискване е необходимо, защото търсейки подкрепа от случайни хора, те трябва да гарантират изпълнението на проекта, като предоставят контакт за обратна връзка за всички желаещи да подкрепят идеята или проекта им.

 

8. Регистрираните потребители, които участват на платформата "Промяната" (неразделна част от ZaBulgaria.org), като предложили проблем или подкрепили такъв активно с гласа си, се съгласяват тяхното потребителско име да бъде включено в писмо, което да бъде изпратено до отговрната институция за решението на проблема.

 


VI. Лични данни и потребителски профили

1. Потребителят може по всяко време да прекрати регистрацията си и/или да заяви желанието си неговата регистрация и свързаните с нея данни да бъдат изтрити от
ZaBulgaria.org.

 


VII. Набиране на морална и финансова подкрепа за инициативи и идеи

1. Целта на платформата на ZaBulgaria.org е да създаде среда за реализация на уникални,
интересни и положителни идеи, в която създателите им да набират морална и финансова подкрепа за осъществяване на инициативите.

2. В платформата на ZaBulgaria.org всички финансови средства по проекти се набират посредством
различни платежни средства и в зависимост от приеманите такива в профила на създателя на проект или идея. ZaBulgaria.org е инструмент за връзка между потребителите, а реалният трансфер на средства се осъществява между техните лични сметки. Zabulgaria.org в нито един момент няма достъп до сметките на потребителите и не държи техни средства.

3. Zabulgaria.org не носи отговорност за взаимоотношенията между потребителите на уебсайта, включително за дейности като доставка на подаръци, гаранции, обещания и всички останали услуги, свързани с дейността на платформата.

4. Zabulgaria.org не контролира по никакъв начин точното и навременно осъществяване на идеите и инициативите.

5. Zabulgaria.org не носи отговорност за всякакви вреди или загуби, възникнали при използване на услугата, предоставяна на сайта.

6. Zabulgaria.org не носи отговорност за спрени и неосъществени автоматични транзакции по решение на PayPal
, Epay или Easypay.

7. Zabulgaria.org не е страна в спорове между създателите на идеи и инициативи и техните съмишленици или между членове на сайта и трети страни. В случай на възникнал такъв спор, по силата на настоящите Общи условия потребителите на услугата освобождават от отговорност Zabulgaria.org, неговите представители и служители от всякаква отговорност, свързана по някакъв начин с предлаганата на сайта услуга. 

8. Създателите на проекти, идеи и инициативи носят отговорност пред подкрепилите ги съмишленици за реализацията на подкрепените проекти в срок и съобразно описаните от тях самите детайли на страницата на инициативата им. Екипът на Zabulgaria.org си запазва правото да премахва от сайта и платформите проекти, инициативи и идеи по своя преценка.

 


VIII. Предоставяне на финансова подкрепа за проекти, инициативи и идеи

1. Всички финансови транзакции между потребителите на ZaBulgaria.org се пренасочват и осъществяват чрез систем
ите за разплащания или банковата система на България. За да получат или дадат подкрепа по проект, всички потребители трябва да имат създадена микро сметка или банкова сметка в посочените системи.

2. ZaBulgaria.org няма достъп до личните финанси и сметки на потребители и по никакъв начин не може да носи отговорност за транзакции, извършени посредством.

3. Процесът по предоставяне на финансова подкрепа от съмишленик на създател на идея е автоматизиран през системата на PayPal. Когато съмишленик иска да предостави финансова подкрепа за даден проект на неговия създател, той одобрява в сметката си в PayPal бъдещо плащане под условие в полза на създателя на проекта. Условието за осъществяване на всяко едно одобрено плащане е най-късно към крайния си срок, проектът да е набрал минимум 100% от заявения бюджет. Тоест потребителят-съмишленик обещава сума, като задължава PayPal да преведе от сметката му обещаната сума по сметката на създателя на съответния подкрепен проект само при изпълнение на горните условия.
Финансовата подкрепа давана през системата на Epay и EasyPay и банков превод се превежда директно в сметката на създателя на идеята или проекта и не е обвързана с условие да се набере минимум 100% от заявения бюджет.


4. Предварително одобрените плащания могат да бъдат отменени лично от съмишленика от неговата сметка в PayPal. 

5. ZaBulgaria.org удържа символична такса в размер на 0,01 евро от всяка предоставена подкрепа (транзакция). Таксата се удържа по автоматизиран път чрез системата на PayPal от създателите на проекти, но само и единствено, ако проектът успешно набере най-малко 100% от бюджета си.

6. ZaBulgaria.org си запазва правото едностранно да променя размера на събираната такса, като потребителите на платформата ще бъдат уведомявани за промяната по електронната поща, предоставена от потребителя при неговата регистрация.

7. ZaBulgaria.org не носи отговорност за грешки и вреди, ако потребителят е въвел неправилно своята PayPal сметка в системата на ZaBulgaria.org.

8. ZaBulgaria.org не носи отговорност за нанесени вреди и пропуснати ползи на своите потребители, причинени от технически проблеми при свои доставчици на услуги, свързани с дейността на сайта – PayPal, хостинг услуги, домейн регистрари и т.н.

9. За да получи финансовата помощ, набрана за проекта му, неговият създател трябва задължително предварително да верифицира своята сметка в системата на PayPal съгласно условията и инструкциите на PayPal. Верификация на сметката в PayPal не е необходима за потребителите на ZaBulgaria.org, които са само съмишленици. ZaBulgaria.org не носи отговорност за неполучена по PayPal вече набрана подкрепа от създатели на проекти с неверифицирана PayPal сметка.

10. Потребителите на ZaBulgaria.org носят сами отговорност за заплащането на всякакви такси в
използваните разплащателни системи. Заплащането на тези такси е предмет на отделно договаряне между съответния потребител и предоставящите платформи и банки разплащателни системи, по което ZaBulgaria.org не е страна.

11. В случай че
, проект или профил на даден потребител бъде блокиран заради нарушаване на настоящите Общи условия, набраната до момента подкрепа остава в личните PayPal сметки на подкрепилите го съмишленици. ZaBulgaria.org не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи от създателя на проект, настъпили в следствие на блокирането на неговия личен профил или проект.

 


IX. Електронни страници на трети лица

1. Zabulgaria.org позволява по свое усмотрение публикуването на препратки към електронни страници на трети лица. Препратки към електронни страници на трети лица и такива от електронни страници на трети лица към ZaBulgaria.org са изцяло отговорност на потребителите на платформата. Zabulgaria.org не носи отговорност за съдържанието на електронни страници на трети лица и посещението им от свои потребители. В този смисъл Zabulgaria.org не носи отговорност за вреди, нанесени на свои потребители от електронни страници на трети лица.

 


X. Интелектуална собственост на трети лица

1. Zabulgaria.org уважава чуждите авторски права и очаква същото от своите потребители. При определени условия и при наличието на достатъчно информация за нарушени авторски права на трети лица от потребители на платформата Zabulgaria.org може да отстрани материали, публикувани на уебсайта, и дори да закрие профили на потребители, нарушили чужди авторски права.

2. Ако лице смята, че съдържание, върху което има права на интелектуална собственост, е използвано на сайта на ZaBulgaria.org, то е длъжно да предостави на
екипа на Zabulgaria.org писмено уведомление с описание на най-малко следната информация с цел сигналът на лицето за нарушени права да бъде проверен и да бъдат предприети съответните мерки за спиране и отстраняване на нарушението: 

(i) Документ, удостоверяващ, правото на подателя на уведомлението да представлява лицето с нарушени авторски права;

(ii) Доказателства, че лицето е носител на твърдяното нарушено право на интелектуална собственост.

(iii) Описание на съдържанието, обект на неправомерна употреба на ZaBulgaria.org;

(iv) Описание на мястото, където се намира този материал;

(v) Адрес и координати за обратна връзка.

 


XI. Интелектуална собственост на създателите на проекти, инициативи и идеи

 

1. ZaBulgaria.org предоставя платформа за публикуването на проекти, инициативи, идеи, продукти и проблеми с цел набиране морална и финансова подкрепа за реализацията им, но ZaBulgaria.org в нито един момент не придобива авторски или каквито и да е други права на интелектуална собственост, свързани с публикуваното на сайта. 

2. С публикуването на проект, инициатива, идея, продукт или проблем на Zabulgaria.org потребителите на платформата предоставят на Zabulgaria.org правото да:

(i) използва материалите, публикувани на сайта, за всякакви цели, включително и реклама;

(ii) да разпространява, публикува и използва по начин, който намери за необходим, имената и съдържанието на проектите във връзка с предлаганата услуга.

 

(iii) да добавя като съмишленици на страницата на конкретния проект, инициатива и идея, основните компании съмишленици на цялата платформа ZaBulgaria.org и които са включени на специалната страница за партньори.

3. За целите на хостването на съдържанието и предоставяната услуга на сайта на Zabulgaria.org, потребителите на услугата предоставят безвъзмездно правото на Zabulgaria.org да използва, възпроизвежда, копира и визуализира материали с авторски права на потребители на сайта.

 

 


XII. Интелектуална собственост на потребители на сайта

1. Като част от услугата, предлагана на платформата ZaBulgaria.org, потребителите на сайта имат възможност да създават, добавят, публикуват и разпространяват на сайта съдържание във вид на текст, видео, звук, снимков материал. С настоящото потребителите се съгласяват и декларират, че:

(i) Публикувайки каквото и да е съдържание на сайта, авторът на публикацията е този, указан в потребителския профил, създаден на сайта ZaBulgaria.org, и че този профил еднозначно обозначава физическото лице, извършващо действията.

(ii) Публикувайки каквото и да е съдържание на сайта, потребителите прехвърлят безвъзмездно на ZaBulgaria.org правото да редактира, променя, използва, възпроизвежда и разпространява на всякакъв вид носители и във всякакви видове средства за масова информация материалите, публикувани от потребителите на платформата, във връзка с дейността на ZaBulgaria.org, предлаганата услуга и дейностите на дружеството. Потребителите също така дават право на всички посетители на сайта безвъзмездно да получават достъп до информацията, публикувана през конкретния регистриран профил.

(iii) Могат при нужда да удостоверят пред екипа на ZaBulgaria.org следните обстоятелства:

1) че са носители на авторските права за съдържанието, публикувано oт техния профил или че публикуваното съдържание е освободено от авторски права; 

2) в случай, че ползват материали обект на авторски права, са упълномощени от носителите на авторски права и имат правото да ползват съответните материали; 

3) личните данни, публикувани в профила на потребителя, съвпадат с данните на лицето, реално ползващо услугата на ZaBulgaria.org; 

(iv) Ще изплатят дължими възнаграждения за ползвани материали със запазени авторски права; 

(v) Използваното от сайта и неговите потребители съдържание не нарушава авторски и други права на трети лица; 

(vi) Приемат, че екипът на ZaBulgaria.org имат право да блокират, изтриват, редактират, превеждат каквато и да е била информация, публикувана от потребителите на ZaBulgaria.org. Съдържанието на публикуваната информация е изцяло отговорност на потребителите на сайта. ZaBulgaria.org не носи отговорност за грешки, пропуски и каквито и да е други проблеми, произтичащи от съдържание, публикувано на сайта. ZaBulgaria.org не може да гарантира истинската самоличност на който и да е потребител на сайта. 

2. ZaBulgaria.org не е свързана с и не упражнява контрол върху публикациите на потребителите си и не може да гарантира автентичността на техните профили. Потребителите на платформата декларират съгласието си, че достъпът и употребата на каквото и да е съдържание, публикувано на ZaBulgaria.org, e тяхна отговорност и сайтът не може да носи отговорност за имуществени и неимуществени вреди, претърпени в резултат на публикации или каквито и да е било други действия, извършени на платформата на ZaBulgaria.org.

 


XIII. Прекратяване на членство 

1. ZaBulgaria.org има право по всяко време и по своя преценка да прекрати достъпа до произволни услуги на платформата на ZaBulgaria.org на даден потребител, като това може да се случи и без предизвестие. Подобни действия могат да доведат до пълното заличаване от компютърните системи на сайта на цялата информация, публикувана от потребителя. 

2. В случай че потребител на сайта желае да прекрати членството си, това трябва да стане чрез изрично писмено заявление, изпратено до екипа на ZaBulgaria.org. Всички такси и комисиони, платени на сайта не подлежат на възстановяване. КлаузитеРазпоредбите, установени по-горе, относно правата върху материали и съдържание, публикувани на сайта за времето, докато профилът на потребителя е бил активен, остават в сила и след прекратяване на членството.

 


XIV. Освобождаване от отговорност 

1. ZaBulgaria.org не носи отговорност за това кой достъпва сайта, какво съдържание публикува, по какъв начин то въздейства на други посетители, как се възприема и към какви действия приканва. Потребителите на сайта освобождават ZaBulgaria.org от всякаква отговорност за каквито и да е вреди, претърпени в резултат на съдържание, публикувано на платформата. 

2. ZaBulgaria.org не носи отговорност за точността и верността на каквато и да е информация, публикувана от неговите потребители, както и за извършени злоупотреби от потребители. 

3. Реализацията на проектите е изцяло отговорност на техните създатели и ZaBulgaria.org не гарантира и не носи отговорност по никакъв начин за успешната им реализация и получаването на обещани подаръци.